Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN;

Vennootschap Onder Firma ABACA Lederwaren
Esdoornstraat 13
6602 GE Wijchenl
Inschrijving K.v.K. 10041905 

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot verkoop, levering en/of ontwerpen en het vervaardigen van zaken op het gebied van hondensport en aanverwante artikelen en andere, al dan niet nader genoemde zaken, en/of het verrichten van diensten van ABACA, tenzij schriftelijk anders met ABACA is overeengekomen.
 2. Onder "opdrachtgever/afnemer" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met ABACA een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.
 3. Verwijst een opdrachtgever/afnemer bij het sluiten der overeenkomst naar zijn eigen algemene voorwaarden, dan wijst ABACA deze voorwaarden nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin ABACA uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.
 4. Een exemplaar van deze voorwaarden dient vóór of bij het sluiten van een overeenkomst aan de opdrachtgever/afnemer te worden overlegd. Bij opdrachtformulieren en offertes worden deze voorwaarden bijgevoegd en zal expliciet naar de vindplaats van deze voorwaarden verwezen worden.
 5. Vernietigbaarheid van een beding in deze algemene voorwaarden laat het bestaan van de overige bedingen onverlet. Ten aanzien van het vernietigbare beding zullen partijen in gezamenlijk overleg een passende oplossing vinden.
 6. Schriftelijk kan van deze voorwaarden afgeweken worden.

Artikel 2: Offertes - Totstandkoming overeenkomst

 1. De offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Bestellingen gelden eerst als door ABACA aangenomen, wanneer zij door ABACA uitdrukkelijk zijn bevestigd. Indien niet binnen acht dagen de juistheid van de inhoud van een bevestiging wordt ontkend, zijn partijen hieraan gebonden.
 2. Indien dit vooraf overeengekomen is kunnen de kosten die ABACA heeft moeten maken voor het opstellen van een offerte, of voor het verstrekken van een passende prijsopgave, waarom de opdrachtgever/afnemer verzoekt, aan de opdrachtgever/afnemer in rekening worden gebracht.
 3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de faktuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. ABACA behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.
 5. ABACA is bevoegd om - indien hij dit noodzakelijk danwel wenselijk acht - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever/afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Een en ander gebeurt zonodig in overleg. De opdrachtgever/afnemer is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen.
 6. Indien monsters of modellen zijn getoond dienen deze om een indruk te geven van het te leveren produkt. De door ABACA te leveren zaken zullen kwalitatief gelijk zijn aan de getoonde monsters of modellen. ABACA is echter gerechtigd de uiterlijke afwerking of de toegepaste materialen te wijzigen.

Artikel 3: Afspraken

Afspraken en/of overeenkomsten met ondergeschikten van ABACA binden ABACA niet, voor zover ze door ABACA niet schriftelijk zijn bevestigd, danwel doordat ABACA geheel dan wel gedeeltelijk daaraan uitvoering heeft gegeven. Als ondergeschikten worden in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie houden.

Artikel 4: Kredietwaardigheid

 1. Elke overeenkomst wordt door ABACA gesloten onder de opschortende voorwaarde, dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever/afnemer genoegzaam is gebleken en/of is gewaarborgd; indien ABACA dit wenst dient de opdrachtgever/afnemer voldoende zekerheid te stellen, bijvoorbeeld door het doen van een aanbetaling.
 2. Indien van een genoegzame kredietwaardigheid van de opdrachtgever/afnemer niet is gebleken of de rechtsvorm van de opdrachtgever/afnemer is gewijzigd, behoudt ABACA zich het recht voor een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.


Artikel 5: Wijziging der opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever/afnemer worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever/afnemer extra in rekening gebracht.
 2. Door de opdrachtgever/afnemer, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door hem tijdig en schriftelijk aan ABACA ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van deze wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever/afnemer.
 3. Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen leveringstijd door ABACA, buiten zijn verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

Artikel 6: Meerwerk

 1. Meerwerk voor of tijdens de uitvoering van de opdracht mondeling of schriftelijk opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
 2. ABACA is bevoegd door hem verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zulks ook wanneer het meerwerk niet schriftelijk is opgedragen en/of de prijs daarvan niet vooraf is overeengekomen, mits het meerwerk noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in overleg met de opdrachtgever/afnemer verricht is.

Artikel 7: Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van ABACA:
  - exclusief BTW
  - exclusief verzend- of transportkosten
  - indien in opdracht ontworpen door ABACA, gebaseerd op de door de opdrachtgever/afnemer verstrekte, terzake relevante maten, gebruikseisen, kleur en andere informatie.
 2. Indien en voorzover na het sluiten van een overeenkomst binnen 3 maanden, doch voor de oplevering of levering enige onvoorzienbare prijsverhogende faktoren optreden, verhoging van belastingheffing en dergelijke, komen deze prijsverhogende kosten, mits deze verhoging binnen de normen van het redelijke ligt en deze verhoging redelijkerwijs onvoorzienbaar was, geheel voor rekening van de opdrachtgever/afnemer. Een opdrachtgever/afnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst op deze grond te ontbinden onder vergoeding van het reeds gepresteerde, op basis van de vóór de verhoging geldende prijzen.
 3. Een overeengekomen prijs is voor ABACA slechts bindend onder het uitdrukkelijke voorbehoud, dat het overeengekomen kwantum zaken waarop de prijs betrekking heeft, in zijn geheel en in één opdracht van ABACA besteld wordt en volgens overeenkomst wordt afgenomen en betaald.
 4. Eventuele bij de uitvoering van de overeenkomst gemaakte ontwikkelings- en reiskosten komen voor rekening van de opdrachtgever/afnemer, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen

Artikel 8: Annulering

 1. Indien de opdrachtgever/afnemer de overeenkomst annuleert en/of zaken weigert af te nemen om redenen die buiten de risicosfeer van ABACA vallen, is hij verplicht de door ABACA reeds ingekochte zaken, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inklusief lonen en sociale lasten over te nemen.
 2. Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt ABACA zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 3. Speciaal voor de opdrachtgever/afnemer op maat ontwikkelde, vervaardigde, bewerkte, verpakte en dergelijke zaken worden niet teruggenomen en/of gecrediteerd.

Artikel 9: Levering

 1. De door ABACA opgegeven leveringstijd is altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. ABACA is verplicht om de leveringstijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch ABACA is slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat hem een redelijke termijn voor nakoming is geboden en nadat ABACA uitdrukkelijk ingebreke is gesteld.
 2. Indien ABACA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, zal ABACA aan de opdrachtgever/afnemer daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmee de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.
 3. Leveringen geschieden af fabriek, tenzij anders overengekomen. Bij door ABACA vervaardigde zaken geschiedt levering vanaf moment dat de vervaardigde zaken de werkplaats of magazijn van ABACA verlaten.
 4. Franko levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ABACA, op de faktuur of anderszins, wordt aangegeven.
 5. Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan ABACA naar keuze dit gedeelte leveren of wachten tot de gehele bestelling gereed is. In het eerste geval moeten de fakturen van ABACA, betrekking hebbende op de gedeeltelijke levering, worden voldaan binnen de betalingstermijn als opgenomen in deze algemene voorwaarden, tenzij met de opdrachtgever/afnemer schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10: Transport/risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever/afnemer aan ABACA is verstrekt, door ABACA naar goed koopmansgebruik bepaald, zonder dat ABACA hiervoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever/afnemer inzake het transport c.q. de verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever/afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen..
 2. Alle verschuldigde vrachtkosten, in- en uitvoerrechten, stationsopslag, bewakings- en inklaringskosten, belastingen en andere heffingen, komen ten laste van de opdrachtgever/afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Zaken, ook die welke franko geleverd worden of die op naam van ABACA reizen, reizen voor risico van de opdrachtgever/afnemer, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risiko van de afzender zijn, zulks terwijl de afzending geldt als levering.
 4. Het transport wordt door ABACA alleen verzekerd, indien de opdrachtgever/afnemer zulks uitdrukkelijk voor zijn rekening heeft verzocht.

Artikel 11: Ontvangst/Retour van zaken

 1. Indien de opdrachtgever/afnemer de gekochte zaken weigert in ontvangst te nemen of aan ABACA retourneert zonder dat ABACA zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard, is ABACA gerechtigd de geweigerde of geretourneerde zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever/afnemer op te slaan en ter beschikking van opdrachtgever/afnemer te houden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele reklames mag worden afgeleid.
 2. Retourzendingen, welke niet zijn aanvaard door ABACA, ontheffen de opdrachtgever/afnemer in geen enkel opzicht van zijn betalingsverplichting.
 3. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door ABACA genomen maatregelen voortvloeiend, is de gespecificeerde opgave van ABACA voor de opdrachtgever/afnemer bindend.
 4. Retourzendingen reizen voor rekening van de opdrachtgever/afnemer, behalve in het geval dat zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van ABACA.
 5. De zaken dienen bij aflevering ter plekke gecontroleerd te worden door de opdrachtgever/afnemer. Uitwendig zichtbare beschadigde leveranties dienen aangetekend te worden op het bij ontvangst te tekenen document.

Artikel 12: Intellektuele eigendomsrechten

 1. Door het geven van een opdracht tot gebruikmaking van, verveelvoudiging of reproduktie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objekten verklaart de opdrachtgever/afnemer, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij ABACA in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproduktie voortvloeiende.
 2. Op alle door ABACA vervaardigde ontwerpen, concepten, afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen etc. behoudt ABACA zich alle intellektuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking, op welke wijze dan ook, zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABACA.
 3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever/afnemer een gefixeerde boete verschuldigd van € 10.000,- onverminderd het recht van ABACA om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 13: Kwaliteit/Aansprakelijkheid

 1. Tenzij bij de bestelling schriftelijk bijzondere eisen aan de zaken of aan het daarvoor gebruikte materiaal gesteld zijn en deze uitdrukkelijk schriftelijk door ABACA zijn aangenomen, wordt gewone handelskwaliteit geleverd.
 2. Behoudens de verantwoordelijkheid van ABACA krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is ABACA niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  a) Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
  b) Daden of nalatigheden van de opdrachtgever/afnemer, diens ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege hem zijn tewerkgesteld.

  c) Fouten en/of gebreken in een produkt die door opdrachtgever/afnemer bij goedkeuring van het desbetreffende produkt niet zijn geconstateerd, mits deze fouten en/of gebreken redelijkerwijze te constateren waren.
  d) Bedrijfsschade (bedrijfsstoring, liggelden en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan. De opdrachtgever/afnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
  e) Schade (welke ook) die door of tijdens het vervaardigen van de zaken wordt toegebracht aan zaken die de opdrachtgever/afnemer aan ABACA ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van ABACA.
  f) Schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.
 3. De aansprakelijkheid van ABACA voor niet door hem vervaardigde zaken reikt nimmer verder dan die van zijn leveranciers.
 4. ABACA is niet aansprakelijkheid voor vertraging in geval van c.q. schade aan door ABACA geleverde zaken tijdens een niet door ABACA verzorgd transport.
 5. ABACA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig verwerken en/of gebruiken van door ABACA geleverde zaken, tenzij deze te wijten zijn aan de opzet of grove schuld van ABACA. De leveranciers van ABACA dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de door hun geproduceerde zaken.
 6. ABACA is niet aansprakelijk voor maatverschillen die tussen de verschilende fabrikanten worden aangehouden.
 7. ABACA staat niet in voor gebreken na de oplevering als gevolge van normale slijtage, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid of welke het gevolg zijn van door de opdrachtgever/afnemer of derden aangebrachte veranderingen.
 8. ABACA is niet aansprakelijk voor materiaal-, kwaliteits- en/of kleurkeuze van de opdrachtgever/afnemer.
 9. De aansprakelijkheid van ABACA is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor hij verzekerd is.
 10. ABACA's aansprakelijkheid terzake van gebrekkige reparaties is beperkt tot het bedrag waarvoor ABACA die reparaties heeft aangenomen.

Artikel 14: Voorschriften door de opdrachtgever/afnemer

 1. Onverminderd ABACA's aansprakelijkheid voor de juiste wijze van uitvoering van een opdracht, staat ABACA niet in voor de maatvoering, bruikbaarheid en de deugdelijkheid van een door ABACA ontworpen zaak:
  - indien vervaardigd is volgens een door de opdrachtgever/afnemer specifiek voorgeschreven of verlangde constructie;
  - indien deze vervaardigd is aan de hand van door de opdrachtgever/afnemer opgegeven maten of gegevens;
  - indien deze vervaardigd is met door de opdrachtgever/afnemer voorgeschreven of aangeleverde materialen, welke afwijken van de standaard materialen;
 2. Indien ABACA constateert dat door de opdrachtgever/afnemer gegeven voorschriften onbruikbaar of onjuist zijn, is ABACA gehouden op grond van zijn deskundigheid en zorgvuldigheid de opdrachtgever/afnemer hierop te wijzen en hem te adviseren een andere constructie c.q. ontwerp of andere materialen te kiezen.

Artikel 15: Retentierecht

Wanneer ABACA zaken van de opdrachtgever/afnemer onder zich heeft, is hij gerechtigd deze zaken onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever/afnemer, tenzij de opdrachtgever/afnemer voor die kosten zekerheid heeft gesteld.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

 1. Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de opdrachtgever/afnemer ABACA terzake van die zaken verschuldigd is, het eigendom van ABACA.
 2. De opdrachtgever/afnemer is verplicht tot het tijdstip van volledige betaling van de geleverde zaken deze tegen brand, diefstal, aanspraken van derden en voor eigen risiko passend en voor eigen rekening te doen verzekeren.
 3. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, niet/niet behoorlijke/niet tijdige nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de opdrachtgever/afnemer, zal ABACA het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als zijn eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd zijn rechten om vergoeding te verlangen voor rente, gederfde winst of schade. In die gevallen is elke vordering welke ABACA ten laste van de opdrachtgever/afnemer heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
  De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de zaken komen ten laste van de opdrachtgever/afnemer.
 4. De opdrachtgever/afnemer is verplicht ABACA terstond schriftelijk melding te doen van het feit, dat derden rechten doen gelden op hetgeen door ABACA is geleverd, voorzover dit (nog) niet zijn eigendom is, alsmede wanneer er sprake is van een onder bewindstelling, onder curatele stelling, liquidatie of overlijden.
 5. De zaken kunnen door een opdrachtgever/afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin tot zekerheid strekken voor een vordering van een derde.

Artikel 17: Garantie

 1. Met inachtneming van het hierna gestelde staat ABACA in voor deugdelijkheid en de kwaliteit van de door hem geleverde zaken, in dier voege, dat alle gebreken aan de geleverde zaken, waarvan de opdrachtgever/afnemer bewijst, dat zij zijn ontstaan binnen de termijn die ABACA uitdrukkelijk schriftelijk als garantietermijn voor de betreffende zaak heeft aangegeven, door ABACA kosteloos worden hersteld, danwel dat de betreffende zaken vervangen worden door andere deugdelijke zaken, voor zover beschikbaar, een en ander ter keuze van ABACA.
 2. Het in het vorige lid bepaalde geldt alleen voor zover op de door ABACA geleverde zaken garantie wordt gegeven door de desbetreffende fabrikant, importeur c.q. leverancier, en deze garantie jegens ABACA wordt nagekomen.
 3. De garantie geldt niet ten aanzien van zaken welke ABACA uitdrukkelijk voor de toepasselijkheid van de garantie heeft uitgezonderd, noch voor zaken welke bestaan uit restanten of speciale partijen, mits dit uitdrukkelijk door ABACA is aangegeven.
 4. Een eventuele garantie betreffende zaken die door ABACA zelf zijn ontworpen en gefabriceerd worden per specifiek geval nader overeengekomen met de desbetreffende opdrachtgever/afnemer.
 5. Indien ABACA het ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen juist acht zaken of onderdelen door nieuwe te vervangen, zal zij deze kosteloos en franko, doch overigens onder dezelfde voorwaarden als voor de te vervangen onderdelen golden, (laten) leveren.

Artikel 18: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming

 1. ABACA is niet aansprakelijk voor elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien deze tekortkoming volgens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan ABACA kan worden toegerekend. Een tekortkoming in de nakoming kan ABACA in ieder geval niet worden toegerekend in het geval van buitensporig ernstige storingen in het produktieproces, oorlog -ook buiten Nederland-, oproer, epidemieën, uitzonderlijke transportmoeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, storing in de energievoorziening, werkstaking en uitsluiting.
 2. Indien de oorzaak van de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard zal zijn, heeft ABACA het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. ABACA is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
 5. ABACA heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door hem geleverd had moeten zijn.

Artikel 19: Reklames

 1. Reklames dienen uiterlijk acht dagen na ontvangst der zaken door opdrachtgever/afnemer, of acht dagen nadat de opdrachtgever/afnemer redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van eventuele gebreken, bij aangetekend schrijven aan ABACA te worden medegedeeld. Reklames wegens bij de in ontvangstneming waarneembare feiten, dienen door de opdrachtgever/afnemer op het ontvangstbewijs te worden aangetekend, zulks op straffe van het verlies van zijn recht op reklame.
 2. Reklames over fakturen dienen binnen vijf dagen na ontvangst door de opdrachtgever/afnemer schriftelijk middels aangetekend schrijven door ABACA zijn ontvangen.
 3. Voor de toepassing van deze bepalingen wordt iedere deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd.
 4. De opdrachtgever/afnemer is niet gerechtigd de zaken waarover hij reklameert zonder schriftelijke toestemming van ABACA terug te zenden.
 5. De opdrachtgever/afnemer dient ABACA in staat te stellen de gereklameerde zaken in originele staat te controleren. Indien de reklame gegrond is, zal ABACA te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de faktuurwaarde der geleverde zaken waarop de faktuur betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen teruglevering van de oorspronkelijk geleverde zaken.


Artikel 20: Betaling

 1. Indien een andere betalingswijze is overeengekomen, dient betaling onder rembours danwel netto-contant bij (af) levering te geschieden of bij bestelling middels electronische overboeking op een door ABACA aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na faktuurdatum.
  De op de bank/giro afschriften van ABACA aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. Iedere betaling van de opdrachtgever/afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ABACA gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering. De betalingen geschieden eerst in mindering op de verschuldigde kosten en voorts in mindering op de hoofdsom.
 3. Indien een betaling in buitenlandse valuta geschiedt geldt als maatstaf de koers van de buitenlandse valuta ten opzichte van de Euro op het moment van schriftelijke orderbevestiging.
 4. Indien de opdrachtgever/afnemer met betaling van een deellevering in gebreke blijft, is ABACA gerechtigd de overige nog uit te voeren leveringsopdrachten op te schorten met de termijn gedurende welke de opdrachtgever/afnemer een opeisbare (deel)faktuur onbetaald laat, onverminderd het recht van ABACA om na ingebrekestelling de leveringen definitief te beeindigen en betaling te verlangen van al hetgeen hij op dat moment te vorderen heeft en onverminderd het recht van ABACA op schadevergoeding te dezer zake.
 5. In gevallen dat de opdrachtgever/afnemer:
  a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  c. enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
  d. nalaat een faktuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
  heeft ABACA door het enkel plaatsgrijpen van een der opgesomde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de afnemer op grond van de door ABACA verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van ABACA op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

Artikel 21: Rente en kosten

 1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de opdrachtgever/afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldag van de faktuur een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever/afnemer.
  De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 10 % van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de opdrachtgever/afnemer verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,-.

Artikel 22: Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten, ook aangegaan met in het buitenland woonachtige of gevestigde opdrachtgevers/afnemers, is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 23: Geschillen

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde rechter binnen het vestigingsgebied van ABACA, zulks voorzover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Het in het vorige lid bepaalde laat onverlet het recht van ABACA om het geschil voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels bevoegde burgerlijke rechter, danwel te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

ABACA
handsfree doggybelt
jogginggordel
EXTRA BREED +
extra bevestigingen